Rodzina powinna wykorzystywać swoje aktywa tak, aby były zagospodarowane efektywnie dawały wartość oraz satysfakcję społeczeństwu 
i rodzinie.

Profesor John A. DavisPionier i doradca firm rodzinnych, inicjator badań w tym obszarze na Harvard Business School

Idea i cel konkursu firma rodzinna roku

Balans pomiędzy biznesową skutecznością a  społeczną odpowiedzialnością biznesu jest trudny do  osiągnięcia. Okazuje się jednak, że w  Polsce istnieje wiele firm, które znakomicie potrafią go osiągnąć – są to w szczególności Firmy Rodzinne. Sekret tych przedsiębiorstw przejawia się przede  wszystkim w  zarządzaniu przez  wartości – wartości, które przez  lata są krzewione i  pielęgnowane w  rodzinie biznesowej. Niejednokrotnie Rodziny te nie pozostają obojętne na  swoje otoczenie, dobro i  rozwój lokalnej społeczności.

Doceniając Firmy Rodzinne, które od  lat prowadzą biznes w  oparciu o  wartości i  zaangażowanie społeczne, postanowiliśmy wyróżnić je poprzez  nadanie im tytułu Firmy Rodzinnej Roku. Konkurs Firma Rodzinna Roku – kreator odpowiedzialności biznesowej i  społecznej ma na celu wyłonienie i  promocję tych wyjątkowych przedsiębiorstw. Co  roku Kapituła Konkursowa, składająca się z  wybitnych ludzi świata nauki i  biznesu, ocenia działalność i  debatuje nad  wyborem Laureata Konkursu – Firmy Rodzinnej Roku.

Dodatkowo Kapituła przyznaje również wyróżnienia w kategoriach: mikro, małe, średnie i  duże przedsiębiorstwa. Szukamy firm, które realizują strategię uwzględniającą dobro swego otoczenia, a  także wykazują się ciekawymi projektami autorskimi na rzecz pracowników, klientów, społeczeństwa lub środowiska naturalnego.

Definicja firmy rodzinnej

W metodologii przyjęto definicję zaproponowaną w raporcie opracowanym przez:
EUROPEAN COMMISSION
 ENTERPRISE AND INDUSTRY DIRECTORATE-GENERAL pod tytułem: „FINAL REPORT OF THE EXPERT GROUP OVERVIEW OF FAMILY–BUSINESS–RELEVANT ISSUES: RESEARCH, NETWORKS, POLICY MEASURES AND EXISTING STUDIES”

Brzmi ona:

Firmę, bez względu na rozmiar, należy uważać za rodzinną, jeżeli:

  • Większość głosów jest w posiadaniu osoby (osób) fizycznej, która założyła firmę albo nabyła udziały w firmie, lub w posiadaniu jej małżonka, rodziców, dzieci albo bezpośrednich spadkobierców dzieci.
  • Głosy większościowe mogą być bezpośrednie lub pośrednie.
  • Przynajmniej jeden przedstawiciel rodziny albo krewny jest zaangażowany w zarządzanie lub administrowanie firmą.
  • W przypadku spółek notowanych na giełdzie mówi się o firmie rodzinnej, jeśli rodzina założyła lub nabyła udziały w firmie lub jej potomkowie posiadają 25 % głosów wynikających z posiadanego kapitału.

DODATKOWO weryfikowana będzie tzw. „tożsamość” firmy rodzinnej, tj. identyfikacja właścicieli z nazywaniem się firmą rodzinną.

Założenia konkursowe

Historia nieudanych prób stworzenia ilościowych rankingów FR w Polsce pokazuje, jak trudno jest stworzyć obiektywny konkurs, który byłby wiarygodnym odzwierciedleniem sytuacji firm rodzinnych.

Próby te są nieudane ze względu na brak znajomości specyfiki rodzinnej, w tym:

  • Nie wszystkie firmy zawarte w rankingach IDENTYFIKUJĄ same siebie jako rodzinne
  • Nie zawsze wyniki finansowe firmy rodzinnej wskazują na jej przygotowanie do istnienia w kolejnych latach (konflikty rodzinne skutecznie blokują ich rozwój stając się czasem nawet powodem upadku firmy)

Zaproponowaliśmy analizę zarówno czynników ekonomicznych firm mierzonych bezwzględnie, a równocześnie elementy tożsamości rodzinności w firmie. W badaniach, które do tej pory opierały się na neoklasycznym nurcie teoretycznym zauważa konieczność analizy wpływu samej rodziny biznesowej na zarządzanie firmą. CHRISMAN i in. (2008) stwierdza, iż więcej uwagi powinno skupić się na wyjaśnieniu jak zaangażowanie rodziny wpływa na zarządzanie tych firm. Stąd też konkurs będzie premiował te firmy rodzinne, w których widoczny jest bezpośredni lub pośredni wpływ rodziny biznesowej na organizację.

Metodologia konkursu

Przyjęcie konkursu oznacza premiowanie polskich firm rodzinnych za 3 istotne postawy:

01

Stabilny i zrównoważony rozwój biznesu

02

Zaangażowanie i odpowiedzialność społeczna

03

Długowieczna perspektywa harmonijnego działania biznesu & rodziny

Realizacja konkursu zakłada przeprowadzenie ankiety i badania wewnątrz firmy, następujących sekwencyjnie po sobie. W pierwszym etapie badamy; „FIRMĘ” w drugim „RODZINNOŚĆ”. W końcowym etapie podsumowujemy wnioski z badania, a Kapituła Konkursowa wyłania laureatów.

Etap 1. „FIRMA” weryfikacja efektywności biznesowej

Po wypełnieniu przez firmy zgłaszające się do Konkursu kwestionariusza, weryfikujemy efektywność biznesową, mierzoną wskaźnikami weryfikującymi kondycję biznesową firmy w Polsce w danym roku.

Etap 2. „RODZINNA” – weryfikacja działania rodziny biznesowej w ramach odpowiedzialności społecznej

Weryfikujemy realny wpływ rodziny biznesowej na działanie firmy, które dalej w sposób pośredni i bezpośredni oddziałuje na społeczeństwo, lokalną wspólnotę i środowisko. Kapituła Konkursowa pochyla się nad każdą firmą indywidualnie, aby zrozumieć specyfikę działania firmy i rodziny biznesowej na rzecz odpowiedzialności społecznej.

Etap 3: Podsumowanie, wyłonienie Laureatów

Wyważenie tych podejść (biznesu & odpowiedzialności społecznej) stwarza szanse na zdrowe, wielopokoleniowe przedsiębiorstwo, w którym kolejne pokolenia przejmują odpowiedzialność za swoje firmy, ale też lokalną społeczność. Kapituła Konkursowy wyłania laureatów w  kategoriach: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Szukamy firm, które realizują strategię uwzględniającą dobro swego otoczenia, a także wykazują się ciekawymi projektami autorskimi na rzecz pracowników, klientów, społeczeństwa lub środowiska naturalnego.

W podsumowującym ujęciu, Kapituła Konkursu będzie oceniać firmy zgłoszone w danym roku pod względem:

Dynamika rozwoju i ogólna kondycja finansowa firmy rodzinnej

Długoterminowe podejście do prowadzenia biznesu

Wszechstronność działań na rzecz pracowników, klientów i kontrahentów, społeczeństwa oraz środowiska naturalnego

Realizacja autorskiego projektu na rzecz pracowników, klientów, społeczeństwa lub środowiska naturalnego

Uroczyste wręczenie statuetki dla Laureata Konkursu oraz dyplomów dla Wyróżnionych Firm odbywa się podczas Gali Wieczornej.
Zobacz, jak wyglądały ubiegłoroczne Gale przyznania nagrody Laureatom Konkursu Firma Rodzinna Roku
Galeria zdjęć